شنبه , آذر ۴ ۱۳۹۶
خانه / اجتماعي / خیانت در امانت به چه معناست؟

خیانت در امانت به چه معناست؟

خیانت در امانت به چه معناست؟

دکتر محمدحسین میرمحمد صادقی یکی از حقوقدانان و همچنین اساتید برجسته طی یادداشتی به بررسی کردن و همچنین تحلیل خیانت در امانت پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

«خیانت در امانت عبارت می باشد از استعمال تصاحب تلف و همچنین یا مفقود نمودن توأم با مضر و همچنین بد نیت اقتصادی و مالی، که از طرف مالک یا متصرف قوانین و قانونی به کسی سپرده شده و همچنین بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن هم بوده می باشد.

دیگر علمای علم حقوق تقسیمات مختلفی را جهت امانت داری ذکر نموده اند از قبیل:

الف: امانت‌های مادی-که براساس تقسیم بندی فقهاء به ((امانت‌های شرعی)) و همچنین ((امانت‌های مالکی)) و همچنین براساس تقسیم بندی حقوقدانان به ((امانت‌های قراردادی)) و همچنین (( امانت‌های قوانین و قانونی)) احصاء شده می باشد.

امانت‌های قراردادی یا همام مالکی عبارتند از امانت‌هایی که به اختیار و همچنین اذن مالک در اختیار امین قرار می‌گیرد آن نوع امانت ۳ فرض را شامل می‌می شود:

۱-امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت((امانت گذار)) می باشد مانند: ودیعه، وکالت بی اجرت و همچنین …

۲-امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت (( امانتدار)) می باشد مانند: عاریه، قرض و همچنین …

۳-امانت‌هایی که به مصلحت مالک و همچنین به مصلحت امانت دار می باشد مانند: رهن، وکالت و همچنین …

الف- امانت‌های شرعی یا قوانین و قانونی: عبارتند از امانت‌هایی که بدون رضایت و همچنین اختیار مالک و همچنین نیز بی هیچ عقد و همچنین قراردادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد. مانند: مال غیر منقول غصب شده و همچنین یا دارایی ها دزدی شده و همچنین مال‌هایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفهاء و همچنین اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده شده‌اند.

ب-  امانت‌های معنوی: حفظ و همچنین نگهداری از جان و همچنین سلامتی خود و همچنین دیگران یکی از مسئولیت‌هایی می باشد که اشخاص جامعه اسلامی نسبت به هم دارند.

عناصر تشکیل دهنده جرم و جنایت خیانت در امانت:

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قانون جدید(سال شمسی ۹۲ ) مشعر می باشد:

هرگاه دارایی ها منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و همچنین سفته و همچنین قبض و همچنین نظایر آن هم به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا جهت وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده می شود بنابراین بوده می باشد که اشیاء مذکور مسترد می شود و همچنین یا به مصرف معینی برسد و همچنین فردی یا شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال شمسی محکوم خواهد شد.

عمل ارتکابی به صورت فعل و همچنین ترک فعل به یکی از چهار شکل ۱-تصاحب۲- تلف کردن ۳- استعمال ۴- مفقود نمودن، نسبت به مال متعلق به غیر اعم از منقول و همچنین غیر منقول می باشد که در پس نتیجه آن می شود که وارد شدن ضرر به مالک یا متصرف مال می باشد لذا خیانت در امانت یک جرم و جنایت مقید به پس نتیجه آن می شود که بوده که سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قوانین و قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن هم شرط می باشد والااگر خود شخص مال را به دست آورده باشد خیانت در امانت متضرر نمی‌می شود.

مرتکب بایستی و حتما علم و همچنین قصور ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمدی در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال سپرده شده متعلق به غیره ای را با هدف رسیدن به پس نتیجه آن می شود که یعنی نیت و اراده ایراد ضرر به مالک یا متصرف را دارا باشد.

در ارتکاب جرم و جنایت خیانت در امانت صرف خودداری از استرداد خیانت در امانت نمی باشد بلکه بایستی و حتما مضر و همچنین بد نیت وجود داشته باشد.

انگیزه در آن جرم و جنایت نقشی نخواهد داشت ولی باید توجه داشت با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات جدید (تصویب شده و مصوب قانون سال شمسی ۹۲) موثر می باشد.

بدین ترتیب جهت تحقق جرم و جنایت خیانت در امانت ۳ شرط مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد:

الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی

ب: موجودیت مال سپرده شده

ج: تعهد امین به نگهداری مال و همچنین استرداد آن هم

جهت تحقق جرم و جنایت خیانت در امانت وجود عقد امانی یا ودیعه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نمی‌باشد و همچنین در آن خصوص می قدرت به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد نمود.

با توجه به رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۱۷

شعبه دوم دیوان عالی کشور ((مقصود از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی ((۶۷۴ قانون مجازات جدید)) آن هم می باشد که در صورتی که اقتصادی و مالی به هر عنوان به کسی سپرده می شود و همچنین بنابر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و همچنین فردی یا شخصی که مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند مستحق مجازات خواهد بود و همچنین جهت تحقق آن امر وقوع عقد امانی ضرورت ندارد.

قانون‌گذار در ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات جدید از آن هم فراتر رفته و همچنین جهت جلوگیری از گریز و فرار خائنین از مسئولیت به بهانه آنکه اساساً عقدی بین آنها و همچنین مالک یا متصرف قوانین و قانونی مال منعقد نشده و همچنین یا آنکه آن هم عقد باطل بوده می باشد خود را از محدوده عقود خارج کرده و همچنین سپرده شدن مال جهت هر کس با اجرت یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم و جنایت خیانت در امانت دانسته می باشد.

تشخیص صلاحیت احراز وجود عقد معین یا تعهد و همچنین قراردادقبلی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری، جهت تحقق در امانی یا مراجع کیفری می باشد و همچنین لذا در هنگام دادرسی چنانچه متهم مدعی مالکیت عین یا بطلان عقد یا قرارداد موجب امانت باشد به عبارت دیگر چنانچه در هنگام دادرسی، شخص متهم مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت داشته و همچنین یا مدعی باشد که ید امانی ندارد.

زیرا سابقاً عقد یا قرارداد و همچنین یا تعهدی که مورد ادعا می باشد(و همچنین از سوی شاکی عنوان شده) باطل بوده می باشد. مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد که مرجع صالح تشخیص ید امانی امین، و همچنین نیز احراز وجود تعهد یا قرارداد با مراجع کیفری می باشد.

زیرا که خیانت در امانت با شهادت گواهان قابل اثبات می باشد. و همچنین همچنین از منظر تقسیم بندی جرائم(جرم و جنایت خیانت در امانت، جرم و جنایت آنی بوده و همچنین مبدأ مرور زمان در جرم و جنایت خیانت در امانت، تاریخ مطالبه شاکی و همچنین نادیده گرفتن متهم می باشد.

و همچنین شایان ذکر می باشد؛ چنانچه متهم در مقام دفاع مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت دارد و همچنین یا مدعی باشد که ودیعه بودن اقتصادی و مالی امانی در قبل باطل بوده می باشد(به عبارت دیگر عقد (امانی) باطل بوده می باشد در آن صورت از سوی مراجع قضایی هنگام دادرسی نیازی به صدور قرار اناطه نیست.

انتهای پیام/

http://www.yjc.ir/fa/news/5084725/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بهترین خبرهای جدید فرهنگی و اجتماعی : خیانت در امانت به چه معناست؟

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

4254164_881.jpg

آگهی استخدام ۲۰ اسفند ۹۴

آگهی استخدام ۲۰ اسفند ۹۴ تیم نبض بازار باشگاه خبرنگاران، جهت سهولت دسترسی کاربران آگهی‌های …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *